h

Speech Jan Oechies in de gemeenteraad

4 juli 2017

Speech Jan Oechies in de gemeenteraad

Wij zijn fier op onze coalitie met PCG, GroenLinks en PvdA.  Ideologisch zijn wij verschillend. Vasthouden aan hetgeen ons bindt en respect voor elkaars eigenheden. Binnen alle domeinen is het huishoudboekje op orde. Er is bezuinigd daar waar het kon. Het deed pijn binnen de Wijkse samenleving en binnen het ambtelijk apparaat. Kijken wij  naar gemeenten om ons heen dan staat Wijk bij Duurstede er financieel uitstekend voor. Het ambtelijk apparaat is mede door de doorgevoerde bezuinigingen kwetsbaar en heeft aan menskracht ingeboet.  Met te weinig ambtenaren maar met een enorme ambitie en productiviteit hebben zij hun taakstelling uitstekend gehaald.

 

Foto: SP

Wijk is veilig, Wijkse ondernemers zorgden voor werk, we hebben veel meer gebouwd….

Met andere woorden: we hebben Wijk in crisistijd gewoon groter gemaakt. Het gaat goed, maar wij kunnen niet op onze lauweren rusten.

Wij vinden het goed dat het college in de kadernota voor terughoudendheid kiest. We willen geen machtspolitiek uitvoeren en over het graf heen regeren. De SP wil de volgende signalen meegeven voor de toekomst.

Maatschappelijke agenda.

Prioriteit, ga aan de slag met de maatschappelijke agenda, de doorontwikkeling van het sociaal domein.

In de praktijk blijkt dat de verschillende taakvelden elkaar meer en meer beïnvloeden.  Zorg, welzijn, jeugdzorg en participatie zijn sterk van elkaar afhankelijk. Het totale pakket  is veel meer dan de som der delen.

Juist omdat de zaken meer en meer in elkaar overlopen is een integrale aanpak nodig. Inwoners mogen geen hinder ondervinden van de verdeling van (middelen voor) hulp en ondersteuning over verschillende wet- en regelgeving. Bij een integrale aanpak past een integraal, ontschot budget. Dit is noodzakelijk. Zo sturen wij beter op gewenste effecten.  Wij sturen niet meer op deeloplossingen maar op een integrale aanpak van (maatschappelijke) vraagstukken.

Om dit proces verder te stroomlijnen is een Maatschappelijke Agenda onontbeerlijk.

Wat ons betreft heeft deze maatschappelijke agenda de hoogste prioriteit. Als wij eerlijk zijn samenwerken met Houten was interessant, toekomstblik leuk voor later, maar het gaat hier om inwoners, de kwetsbare voorop. We hebben het gevoel dat we door veel andere grote zaken  De Maatschappelijke Agenda een lagere prioriteit heeft gekregen. Wij horen graag van het college welke prioriteit zij aan de maatschappelijke agenda toekent.

Jeugdzorg.

Enkele weken geleden constateerden wij dat het niet altijd goed gaat. Is dit een teken aan de wand, dat sommige zaken niet goed gaan. Is het een topje van een ijsberg? Welke stappen moeten we volgens college nog maken? Vorige week hebben wij het over risicodeling gehad. Dit moet zo snel mogelijk terugkomen als beleidspunt in de jeugdzorg. Voor de oplossingen van de problemen in de jeugdzorg moet naar de mening van de SP lokaal worden gezocht. Naast de gebaande paden binnen de jeugd moet out of the box worden gekeken.

De voorzieningen voor de zwaardere casus uit Wijk bij Duurstede zijn duur. Belanden kinderen in de jeugdpsychiatrie dan krijgen wij te maken met verzuiling en enorme wachtlijsten. Overgang naar de criminaliteit ligt dan op de loer. Hier ligt een taak van de Rijksoverheid.

Sport

Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek hebben prachtige sportaccommodaties. In vergelijking tot andere gemeentes betalen de gemeentes een hoge prijs voor hun accommodatie. De voorzitterstafel in Wijk bij Duurstede heeft zich ten doel gesteld om aan ledenwerving te doen. Er zijn meerdere gezondheidsproblemen bij alle groepen in de samenleving waar een sportieve leefstijl een positieve invloed op heeft. Wij vragen het college om te onderzoeken of een grotere financiële bijdragen van de gemeente de verenigingen meer armslag kan geven om hun doelstellingen te realiseren.

Participatie en Economie

Uitvoering van de participatiewet vanuit de Wijkse werkplaats is succesvol., Schoon Wijk werkt. De Wijkse Loods werkt . Biga heeft ook talrijk mooie plannen. De RSD wil vanuit een lokaal netwerk werken. Ondernemers willen via het OKW meedenken.  Mooi om hier te zien hoe zorg, welzijn, participatie en de lokale bedrijvigheid een front vormen.

Binnen het economisch domein zien wij mooie ontwikkelingen op de bedrijventerrein in Wijk bij Duurstede. Bestaande bedrijven als Aegir Marina, PPC en expanderen terwijl het Oranje Handelsmissie fonds zowel Arte Viva als PPC een prijs toekende.

Economische ontwikkeling is een regionale ontwikkeling. Het gaat ook over ruimte en mobiliteit. Goed dat college een eventuele deelname aan U10 bekijkt. Wat ons betreft is aansluiting een noodzaak. Hier komen de oplossingen bij elkaar en staan we ook in de regio ons mannetje.

We merken wel dat Wijk nog niet op de kaart staat. Hoe denkt het college over toetreding tot U10 en wat zijn de plannen om hier verder te promoten? Wij weten dat het lastig is. Momenteel is onze fractie bezig met een onderzoek ten behoeve van het bestemmingsplan binnenstad. Wat willen de bewoners, wat willen de winkeliers en andere ondernemers? Er blijkt nu al veel. Ten eerste leven er enorm veel verschillende meningen. Ten tweede zijn heel veel mensen blij dat ze hun stem mogen laten horen.

De fractie van de SP gaat na het bezoek bij de winkeliers en bedrijven bij de bewoners langs.  We gaan na de zomer graag een discussie aan over de bruisende binnenstad. De geplande marsroute tot het bestemmingsplan is kortdurend gestopt. Wij wachten op de bijgestelde versie. Wanneer kunnen wij deze verwachten?

De omgevingswet is groot en belangrijk. Met de omgevingsvisie Kromme Rijnstreek hebben wij een belangrijke stap gezet. College wanneer komt de volgende stap?

Duurzaamheid. De fractie van de SP maakt zich ernstige zorgen omtrent de haalbaarheid van onze milieuambitie in 2030.  Wijk bij Duurstede heeft veel milieu initiatieven als EWEC om trots op te zijn. Iedereen wil in een prettige omgeving wonen, werken en verblijven een circulaire economie, een groen dooraderd Wijk bij Duurstede en een goede kwaliteit van de leefomgeving. De ambities richten zich op bovenwettelijke taken waar geld voor vrijgemaakt zal moeten worden

Verkeer en parkeren. In het onderzoek dat de SP uitvoert rond de binnenstad treffen wij een breed scala aan bezoekers. Van zowel bezoekers van de binnenstad als bewoners en middenstand in de binnenstad horen wij veel klachten over verkeer en het parkeren in en rond de binnenstad. De verkeerssituatie op de korte singel is door bewoners al onder de aandacht gebracht. Gehandicapten geven aan dat staten in de binnenstad en stoepen elders in onze gemeente worden opengebroken en vervolgens weer worden dichtgegooid. Mensen die met een rollator of met een rolstoel of scootmobiel naar de stad willen moeten capriolen uithalen om niet te stranden. Het beheer van groen laat de wensen over. Zitten in een rolstoel, scootmobiel of ligfiets zijn verkeerssituaties onoverzichtelijk geworden. Parkeren als dan niet met een evenement is erg problematisch.  Kortom wat doet het collega aan al deze punten?

Veiligheid

Wijk bij Duurstede is een veilige stad. Dat blijkt uit meerdere onderzoeken

Van Veiligheidsregio Utrecht is een gestroomlijnde kosten efficiënte organisatie gemaakt. Terugloop van het aantal vrijwilligers bij de brandweer en werkgevers die niet graag hun werknemers zien vertrekken voor een cursus of één of andere uitruk. De VRUheeft een hoog ambitieniveau.Waarom moest er zo nodig in Wijk bij Duurstede bij de brandweer voor veel geld een  AED functie worden gevestigd terwijl er een voortreffelijke burgerhulpverleningsorganisatie aanwezig is. Dit staat dwars op de zich terugtrekkende overheid. Resultaat is dat het aantal vrijwilligers bij burgerhulpverleners in alle plaatsen in Utrecht afneemt.

We lezen wel over problemen bij  aanrijtijden van zowel politie ambulancedienst,  in geval soms ernstige problemen. De ambulancedienst heeft een aantal spoedtaken van de huisarts overgenomen.

De centralisatie van politieposten maakt dan wel dat meer politieagenten onderweg zijn maar zij bewegen zich over het algemeen over de grotere wegen bij de Wijkse regio. De functie van de Wijkagenten, gelukkig weer op sterkte is goed. Zij reageren snel en adequaat en hebben een goed de-escalerend vermogen. Hetzelfde geldt voor de BOA’s. In korte tijd hebben deze handhavers een hele nuttige plek binnen de Wijkse samenleving verworven. De fractie van de SP, als van ouds met de poten in de Wijkse klei, hoort de roep waar is de BOA nu. Uitbreiding van het aantal uren BOA in onze samenleving, boven het nu begrote quotum, is volgens de fractie van de SP erg nuttig.

Wij staan lager in de ranking als het criminaliteit betreft. Zij wij werkelijk veiliger geworden? Het veiligheidsgevoel spreekt anders.

Out of the box.

Er zitten een aantal organisaties in de nabije toekomst met hun behuizing. Vonden zij voorheen hun plek in de oude brandweergarage of Feuniks. De nieuwe eigenaar van Feuniks houdt zich aan zijn afspraken maar wij moeten toch omzien naar een nieuwe plek voor deze organisaties. Een huis van de gemeenschap? Er gaan geruchten  dat Bisdom Utrecht iets wil met de RK kerk in Wijk bij Duurstede. De fractie van de SP is in het verleden ter oriëntatie bij het Bisdom langs geweest. College onderzoek of daar mogelijkheden liggen.

Tot slot. Enkele vragen over onze eigen huis van de gemeente. Ambtelijke samenwerking met Houten was een reële oplossing om kwetsbaarheid te verminderen en de kwaliteit te verhogen. We hebben iets meer dan een uur geleden gehoord, dat het niet doorgaat.

Wij zijn binnen deze raad de enige partij geweest die voor aanvang van de feitelijke samenwerking aan de hand van 10 ijkpunten het proces hebben willen volgen. Wij zagen het risico van onoverkoombare frictie en projectkosten. Tot onze teleurstelling moeten wij nu constateren dat de feitelijke ambtelijke fusie niet haalbaar is gebleken.

In de afgelopen jaren is onze ambtelijke organisatie lean gemaakt. Kwaliteit en doelmatigheid zijn op orde. Aan de andere kant worden onze voortreffelijke ambtenaren, door de aantrekkende economie, erg aantrekkelijk voor grotere gemeentes en niet te vergeten het bedrijfsleven. Om de kwaliteit en doelmatigheid te borgen is, naar de mening van de SP, een uitbreiding van het ambtenarencorps noodzakelijk. Binnen het sociaal, economisch en ruimtelijk domein moet een goede analyse naar kwetsbaarheid worden gemaakt. Wat ons betreft kan het college met de personele versterking daarbij verder gaan dan de ramingen binnen de kadernota. We horen graag hoe dit college daar bij de begroting op terug gaat komen.

De SP in Wijk bij Duurstede heeft moeilijke tijden achter de rug. Wij staan sterk en zijn strijdlustig. Wij hebben zin in de laatste periode van dit college. Er valt nog heel veel te doen de komende maanden. Wij kijken er naar uit om begin 2018 de Wijkse samenleving te herinneren wat 12 jaar SP in de Wijkse coalities heeft gebracht. Dat wij ondanks de recessie er als een beter Wijk zijn uitgekomen met een uitstekend sociaal beleid, Wijkse economie in de groei, een prachtige eerste brede school, uitstekende sportfaciliteiten kortom …… Wij zijn fier op  dit college.

Maar dat is een momentopname. We moeten verder vooruit. Doorontwikkelen, verder met al die prachtige organisaties samenwerken; die kracht moeten we blijven benutten. . De goede basis is er.  en de gemeente en gemeenschap zijn er klaar voor. En  wij als SP zijn er klaar voor. Laten we Wijk nog groter, socialer en beter maken!

 

Namens de fractie van de SP in de gemeenteraad van Wij bij Duurstede

Jan Oechies, Fractieleider

 

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier