h

Brede steun voor gemeentelijke begroting

15 november 2008

Brede steun voor gemeentelijke begroting

Wijk bij Duurstede - De begroting voor het jaar 2009 en de meerjarenbegroting 2010-2012 zijn door de gemeenteraad vastgesteld. Een ruime meerderheid (CDA, GroenLinks, PvdA, VVD en SP) stemde in met de plannen. Dat betekent dat de voorgenomen investeringen (in bijvoorbeeld het minimabeleid en de volkshuisvesting) kunnen plaatsvinden. De onroerend zaakbelasting (ozb) stijgt trendmatig met 3%.

Opvallend was de brede steun voor de plannen van het college. De oppositiepartijen CDA en VVD spraken van een ‘zorgvuldig’ opgebouwde begroting. De cijfers voor de meerjarenbegroting gaven wel reden tot het uitspreken van zorg. Vooral ook vanwege de kredietcrisis en de mogelijke gevolgen die dit kan hebben voor bijvoorbeeld de woningbouw en exploitatie van grote projecten.

Op initiatief van GroenLinks, PvdA en SP ontvangen huishoudens met een inkomen tot 120% van het minimum een eenmalige toeslag van 50 euro. Dit komt nog bovenop de structurele versterking van het minimabeleid, waarover al eerder de plannen zijn vastgesteld. Zo krijgen kinderen uit gezinnen met een laag inkomen de mogelijkheid om een computer aan te schaffen en wordt het deelnemen aan bijvoorbeeld sportverenigingen ruimer vergoed.
Een voorstel van GroenLinks om een meer ambtelijke uren vrij te maken voor het ontwikkelen van een gemeentelijk duurzaamheidsbeleid kreeg unanieme steun.

De VVD kwam met het initiatief om de leesbaarheid van raadsvoorstellen te vergroten door het ‘smart’ formuleren van de doelstellingen. Ook dit voorstel werd aangenomen. Datzelfde ging op voor het PCG-voorstel om politieassistentie nog een jaar in te blijven zetten en de provincie op te roepen steun te verlenen aan het vergroten van de veiligheid in de regio. Andere voorstellen werden afgewezen.

SP-fractievoorzitter Jeroen Brouwer wees in zijn bijdrage aan het debat vooral op het belang van de ‘gezonde’ gemeentelijke financiën, de noodzaak om meer woningen te bouwen in de sociale sector (minimaal 40% bij de grote projecten) en het blijvend aandacht geven aan het ‘anders besturen’. Bij dat laatste gaat het om het daadwerkelijk betrekken van de bevolking en belanghebbenden bij het ontwikkelen van het beleid en het inzetten van de lokaal aanwezige kennis.

U bent hier