h

Wat is rioolheffing?

24 februari 2008

Wat is rioolheffing?

Er is een hoop gedoe ontstaan over de mogelijk onterechte inning van de rioolheffing door de woningbouwstichting Cothen bij haar huurders. Wat is nou eigenlijk die heffing en wat wordt er mee gedaan?

Rioolheffing is een gemeentelijke belasting. Met de inkomsten van de heffing wordt de aanleg, onderhoud en het beheer van het rioolstelsel betaald. De wet geeft aan dat de begrote baten van de rioolheffing niet hoger mogen zijn dan de begrote lasten (Gemeentewet artikel 229b). Gemeenten zijn daarbij wel vrij in de keuze van de belastingplichtige (eigenaar of gebruiker) en de maatstaf (berekening) van de heffing.

Om grote schommelingen in de hoogte van de rioolheffing te voorkomen werken veel gemeenten met een zogenaamde voorziening. Dit is een post in de boekhouding die zowel positief als (tijdelijk) negatief mag zijn. Zo wordt voorkomen dat bij een grote uitgave de rioolheffing met een groot percentage moet stijgen, de stijging kan dan uitgesmeerd worden over meerdere jaren.

In de gemeente Wijk bij Duurstede geldt een zogenoemde eigenarenheffing. Dat betekent dat een eigenaar van een woning wordt aangeslagen voor de heffing. In 2007 bedroeg de heffing ongeveer 140 euro per jaar, vanaf 1 januari van dit jaar is dat ruim 160 euro. Daarmee ligt de rioolheffing in Wijk bij Duurstede overigens rond het landelijk gemiddelde (gegevens COELO; gemiddeld rioolrecht alle gemeenten in Nederland 2007: 144 euro). De komende jaren zal de heffing hoger worden. Dat is ook elders zo en wordt veroorzaakt door de veroudering van de rioolstelsels en de uitvoering van werken om het milieu te beschermen.

Nieuwe wetgeving

Sinds 1 januari van dit jaar is de Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken in werking getreden. Met deze wet heeft de gemeente naast de zorg voor inzameling en transport van afvalwater ook een regenwaterzorgplicht en een rol als regisseur bij de aanpak van grondwaterproblemen gekregen. De nieuwe wet geeft de mogelijkheid om deze taken te bekostigen via de rioolheffing. Er is niet langer sprake van een koppeling van belasting aan een directe tegenprestatie (zoals bij een retributie). Daarmee krijgen gemeenten de mogelijkheid om knelpunten in stedelijk waterbeheer beter aan te pakken.

U bent hier