h

Begroting unaniem aangenomen

11 november 2017

Begroting unaniem aangenomen

WIJK BIJ DUURSTEDE – Hoewel er wat heikele punten op tafel leken te liggen, heeft de gehele gemeenteraad de laatste begroting van deze regeerperiode goedgekeurd. “We hebben met deze coalitie vier begrotingen gepresenteerd en daarvan zijn er drie unaniem aangenomen. Dat is uniek. Het geeft aan dat het gevoerde beleid breed gedragen wordt door de raad. Mooi dat we zo met alle partijen een stevig fundament hebben neergelegd voor de toekomst”, bekijkt SP-fractievoorzitter Jan Oechies.

Tijdens de informatieve besprekingen voorafgaand aan de begroting werd al duidelijk dat er brede steun was voor het gevoerde beleid. Natuurlijk waren er klachten vanuit de oppositie, terwijl de coalitie de zaken positief benaderde. “Mijn GroenLinks college Rob Willems zei het goed; ‘ Voor de een is het glas half vol en voor de andere half leeg.’ Aan het einde van de avond is slechts een amendement is aangenomen, waarmee er inhoudelijk weinig werd veranderd. De klachten vielen dus wel mee”, concludeert Oechies.

De discussie ging over twee zaken. Aan de ene kant lagen er een motie en amendement over WijkSport. Het college werd geroepen zaken voortvarender op te pakken en via de reserve uit het sociaal domein de jaarlijkse bijdragen te verhogen om de verenigingen ruimte te geven. SP-wethouder Jeroen Brouwer was tegen beide zaken. “Ten eerste werd een oproep gedaan om diverse zaken op te pakken. Maar met deze zaken zijn we al lang mee bezig. Die motie was dus totaal overbodig”, begint hij.

Ten tweede stelde de wethouder vast dat de gevraagde financiële versterking op dit moment niet nodig is en de toekomst anders moet worden ingevuld. “Het laatste jaar is de werkorganisatie va Wijksport flink verbeterd. Dat werpt vruchten af. Er zijn meer activiteiten opgezet door de organisatie en de verenigingen, die de inkomsten flink verhogen. Daarbij hebben we als gemeente met de buurstsportcoach ingezet op jeugdsport en zijn we bezig met sporten voor ouderen. Dat kan voor meer actieve sporters zorgen en past binnen ons gezondheidsbeleid. Dat is dubbel winst dus. Die versterking moeten we doorzetten en nu nog meer met de verenigingen samen en met alle verenigingen in de gemeente en niet alleen die in Wijk.”

Het tweede grote debatpunt was de besteding van de gelden die binnenkomen vanuit de precario van Stedin. Deze levert 750 duizend euro op, die als een reserve wordt weggezet. “De inzet van deze reserve is dus aan de raad. Deels heeft het college deze ingezet voor de financiering van een nieuwe school, die in 2021 gebouwd moet worden. Het is geld dat door de gemeenschap is betaald en dus is het toch goed dat we daar een deel van een nieuwe school van betalen? Er is nu afgesproken dat de investering wel eerst aan de raad wordt voorgelegd. Maar dat is eigenlijk logisch. Dat moet altijd al”, meldt Oechies.

Na een avond soms flink debatteren haalde elke partij wel iets binnen, zowel uit de coalitie als de oppositie. Het was de reden waardoor alle aanwezige raadsleden instemden met de begroting. De SP-fractievoorzitter is er weer blij mee. “We hebben hiermee echt laten zien dat we samen sterk staan, en met zijn alle een flinke basis neergelegd voor de volgende raad. Met goed beleid en duidelijke financiële lijnen. Laten we hopen dat straks het nieuwe kabinetsbeleid daar niet weer gaten in schiet”, besluit Oechies.

Reactie toevoegen

U bent hier