h

Automatische kwijtschelding ingevoerd

18 december 2006

Automatische kwijtschelding ingevoerd

De gemeenteraad heeft vorige week een CDA-motie aangenomen waarbij opgeroepen werd tot en beter minimabeleid. De SP heeft tegen de motie gestemd omdat zij vond dat er al een beter beleid ingevoerd wordt door het huidige college. ‘’Zo is er met ingang van belastingjaar 2007 een automatische kwijtschelding verleend van de gemeentelijke belastingen voor mensen met een minimuminkomen en geen eigen vermogen. Het betreft de afvalstoffenheffing en de hondenbelasting. Omdat de motie dus onzinnig was, hebben we met de PvdA tegen gestemd‘’, legt fractievoorzitter Jeroen Brouwer uit.

Wanneer er niets is gewijzigd in de financiële situatie, komen alle huishoudens die in 2006 kwijtschelding van gemeentelijke belastingen hebben ontvangen, het komende jaar hier automatisch voor in aanmerking. Wethouder Jan Burger legt het verder uit; ‘’Door bestandsvergelijking met bijvoorbeeld de Regionale Sociale Dienst kan worden vastgesteld of het recht op een uitkering nog steeds bestaat en dus ook het recht op kwijtschelding van belastingen.‘’

De financiële man van het college, is verheugd met de nieuwe regeling: “Hiermee was een lang gekoesterde wens van de cliëntenraad van de Sociale Dienst. Ook de gemeenteraad heeft hier sinds het voorjaar op aangedrongen. Velen hebben baat bij de nieuwe kwijtscheldingsregeling. Voor de aanvragers betekent het geen gedoe meer met het invullen van formulieren en men kan het niet meer vergeten of er te laat reageren. Tegelijkertijd is het voor de gemeente een administratieve lastenverlichting. We hoeven immers niet iedere aanvraag meer afzonderlijk te beoordelen.‘’

De gemeente gaat, anders dan voorgaande jaren, niet-gebruikers actief opsporen. Burger; ‘’Vanuit de rijksbelastingdienst ontvangt de gemeente de gegevens van de huishoudens die uitsluitend een AOW-uitkering genieten en niet over een vermogen beschikken. Deze groep zullen we actief benaderen. We gaan hen schriftelijk wijzen op de mogelijkheid van kwijtschelding. Daarnaast zal bij het versturen van de aanslag en op de gemeentelijke voorlichtingspagina de nodige aandacht aan de regeling worden geschonken.‘’

Wethouder Burger laat als voorzitter van de Regionale Sociale Dienst tevens weten dat ook deze dienst de regelingen voor huishoudens met een minimum inkomen uitbreidt. Zo krijgen mensen die afhankelijk zijn van een deeltijdinkomen en daarnaast een gedeeltelijke uitkering ontvangen, voortaan een toeslag wanneer ze gedurende vijf jaren een inkomen hebben op bijstandsniveau de zogenoemde langdurigheidtoeslag. Ook is de tegemoetkoming voor de eigen bijdrage bij medische kosten verruimd. ‘’Er wordt dus duidelijk een ruimer minimabeleid toegepast dan voorgaande jaren en goed geluisterd naar de wensen van de cliëntenraad. Daar is geen extra motie voor nodig‘’, eindigt Brouwer.

U bent hier